Topic-icon REGULAMIN ROZGRYWEK LIGI FUTSALOWEJ W SEZONIE 2019/2020.

More
4 lata 3 tygodni temu #3724

REGULAMIN HALOWEJ PIŁKI NOŻNEJ W KÓRNIKU W SEZONIE 2019/2020IMIENNE ZGŁOSZENIA ZAWODNIKÓW Z DATĄ URODZENIA NALEŻY PRZESŁAĆ NAJPÓŹNIEJ DO 15 LISTOPADA 2019 NA MAILA
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

I. Cel: popularyzacja piłki nożnej pięcioosobowej w Kórniku oraz wyłonienie najlepszej drużyny, której zostanie przyznany tytuł Mistrza Halowej Ligi Piłki Nożnej w sezonie 2019/2020
II. Organizator w osobach Brylewski Maciej oraz Pietrzak Paweł nadzorują prawidłowy przebieg rozgrywek i zgodność ich przebiegu z niniejszym regulaminem. Ponadto
- opracowuje terminarz spotkań
- weryfikuje wyniki spotkań
- rozpatruje protesty zgłoszone przez drużyny w trakcie rozgrywek
- prowadzi ewidencję zawodników oraz statystykę rozgrywek
III. Termin i miejsce:HALA SPORTOWA 'OAZA" KÓRNIK
1. Rozgrywki prowadzone są zgodnie z terminarzem podanym do wiadomości najpóźniej na 7 dni przed inauguracją rozgrywek
2. Spotkania ligowe rozgrywane są w niedzielę godz. 9:00 - 14.00, w niektórych przypadkach losowych może być to sobota lub niedzielne godziny popołudniowe
3. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu rozgrywek z ważnych przyczyn merytorycznych.
IV. Organizacja gry:
1. Drużyna może w jednej rundzie „oddać’ dwa spotkania walkowerem. W konsekwencji za „oddanie” spotkań walkowerem drużyna zostanie ukarana karą finansową w wysokośći 50,00 zł płatną w terminie ustalonym przez organizatora.
2. „Oddanie” następnych dwóch spotkań walkowerem w danej rundzie, powoduje wycofanie drużyny z rozgrywek. W przypadku, gdy drużyna wycofana zostanie w I rundzie , spotkania z jej udziałem zostaną potraktowane jako nie odbyte. W przypadku, gdy wycofana drużyna rozegrała 50% + 1 spotkanie z objętych obowiązującym terminarzem to wówczas wyniki rozegranych przez nią spotkań zostaną zaliczone, natomiast w pozostałych do rozegrania spotkaniach zostanie przyznany drużynie przeciwnej walkower w stosunku 5 : 0
3. Wszystkie drużyny obowiązuje przedstawiony przed rozgrywkami terminarz.
4. W szczególnych przypadkach przysługuje prawo zwrócenia się do Organizatora z pisemnym wnioskiem o przełożenie spotkania. Wniosek z odpowiednio uzasadnionym powodem przełożenia spotkania musi wpłynąć do organizatora najpóźniej na 7 dni przed planowanym terminem meczu, wynikającym z terminarza rozgrywek, dodatkowo należy uiścić opłatę w wysokości 50,00 zł. Nowy termin spotkania organizator ustali w porozumieniu z zainteresowanymi zespołami.
5. Spotkania 3 ostatnich kolejek rundy rewanżowej nie mogą być przekładane na termin późniejszy, można natomiast rozegrać mecz w terminie wcześniejszym /awansem/, powiadamiając o tym fakcie odpowiednio wcześnie na piśmie. Niezbędna jest również zgoda kierownika drużyny przeciwnej.
V. Zgłoszenie drużyny do rozgrywek: do rozgrywek H.L.P.N zostaną dopuszczone zespoły, które dopełnią w terminie ustalonym przez regulaminowe formalności takie jak:
1. Pisemne lub mailowe zgłoszenie zespołu, które powinno zawierać:
- dokładną nazwę drużyny
- adres korespondencyjny i numer telefonu kontaktowego przedstawiciela drużyny odpowiedzialnego i uprawnionego do podejmowania wszystkich decyzji techniczno-organizacyjnych
- listę zgłoszeń z podaniem numerów zawodników na cały sezon ( czytelne podanie imion i nazwisk zawodników – litery drukowane )
2. Wpłacenie na konto wpisowego w wysokości 1300,00 zł do dnia 15 LISTOPADA 2019 r.
Wpłata wpisowego upoważnia zespół do uczestnictwa w rozgrywkach HLPNVI. Zgłoszenie zawodników do gry:
1. Drużyna może liczyć maksymalnie 20 - 30 zawodników,w drużynie może grać BEZ LIMITU LICZBA zrzeszonych zawodników zgłoszonych do rozgrywek w WZPN lub innym Okręgowym Związku Piłki Nożnej.

2. Pisemne zgłoszenie zawodników powinno zawierać ich dokładne dane osobowe tj: imię i nazwisko, datę urodzenia oraz numer dowodu osobistego, w przypadku zawodnika niepełnoletniego – numer dowodu osobistego ojca lub matki ( prosimy o czytelne podanie danych – litery drukowane ). Od zawodników, którzy nie mają ukończonych 18 lat ( najmłodszy zawodnik musi mieć ukończone 16 lat ) wymagana jest pisemna zgoda na grę rodziców lub opiekunów. Zgłoszenie powinno być dostarczone prrzed pierwszym meczem.
3. Dowodem przynależności zawodnika do drużyny jest wpis na listę zgłoszeń. Wpisany raz zawodnik nie może zostać skreślony z listy,
nawet w przypadku gdy zgłoszony zawodnik nie zagrał w żadnym meczu lub długotrwałej kontuzji.
4. Niewykorzystane miejsce z 15-osobowej listy przedłożonej przed rozgrywkami będzie można uzupełnić przez cały czas trwania danego sezonu. Na trzy kolejki przed końcem rozgrywek nie można dopisywać nowych zawodników.
5. Za dopisanie zawodnika do zespołu w czasie trwania sezonu ustala się opłatę w wysokości 10,00 zł.
6. Zawodnik może występować tylko w jednej drużynie, posiadając przydzielony numer na koszulce, który nie ulega zmianie przez cały sezon, za zmianę numeru na koszulce zawodnik płaci karę w wysokości 20 zł.
Vi. Protesty: drużyna zgłaszająca protest musi dostarczyć go na piśmie do organizatora rozgrywek następnego dnia /dzień roboczy/ po rozegranym meczu.
Organizator rozstrzyga spór i informuje zainteresowane strony najpóźniej 3 dni od dnia złożenia protestu. Organizator nie ma obowiązku informowania o
wpłynięciu protestu nie zainteresowane strony. Warunkiem przyjęcia protestu jest wpłacenie kaucji w wysokości 100,00 zł. Protest rozpatrywać będzie
komisja powołana przez organizatora rozgrywek. .
W przypadku nieuzasadnionego protestu kaucja przepada.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
IX. Przepisy i zasady gry:
1. W rozgrywkach H. L. P. N obowiązują przepisy gry w piłkę nożną zespołów 5-osobowych ze zmianami ustalonymi na zebraniu uczestników Ligi
2. Drużyny rozgrywają spotkania systemem „każdy z każdym” w dwóch rundach mecz i rewanż. Mecze trwają 2 x 10 min. z przerwą między połowami 2 min.
3. Punktacja: zwycięstwo – 3 pkt remis – 1 pkt. przegrana – 0 pkt.
4. O kolejności miejsc w tabeli decyduje:
- większa ilość zdobytych punktów
- korzystniejszy bilans pomiędzy zainteresowanymi drużynami, w przypadku, gdy jednakową ilość pkt. zdobędzie więcej niż dwa zespołu, wówczas sporządza się„małą tabelę” uwzględniającą tylko wyniki pomiędzy zainteresowanymi drużynami
- korzystniejsza różnica bramek
- większa ilość zdobytych bramek
- dodatkowy mecz

X. Badania lekarskie i ubezpieczenia zawodników:
1. Zawodników każdej drużyny obowiązują aktualne badania lekarskie
Zawodnik nie posiadający aktualnych badań lekarskich nie może brać
udziału w grze.
2. Ubezpieczenia zawodników od następstw nieszczęśliwych wypadków mających związek z udziałem w rozgrywkach
w H. L. P. N drużyny dokonują we własnym zakresie. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za udział
w lidze osób chorych i wynikające z tego powodu wypadki oraz za skutki wypadków w czasie gry. W ramach ligi obiekt sportowy ubezpieczony jest od odpowiedzialności cywilnej.
XI. Sankcje karne:
1. W rozgrywkach obowiązują kary indywidualne w postaci napomnień /żółta kartka/ oraz wykluczeń / czerwona kartka/ Ocena rodzaju przewinienia zależna jest tylko i wyłącznie od decyzji sędziego prowadzącego zawody.
2. Zółta kartka - 2 min kary, czerwona kartka – 4 min. kary wykluczenie i zakaz gry w dalszej części meczu
3. Wszystkie sprawy związane z karami i wykroczeniami rozpatrywane będą przez organizatora rozgrywek.
4. Zawodnik po otrzymaniu kary wykluczenia ( czerwona kartka ) automatycznie nie może brać udziału w najbliższym spotkaniu swojej drużyny.
XII. Wymiar kar:
1. Kara zakazu gry w jednym kolejnym meczu – za przewinienie polegające na otrzymaniu przez zawodnika drugiego kolejnego napomnienie / żółta kartka /
2. Kara zakazu gry w jednym kolejnym meczu – za przewinienie polegające na wykluczeniu z gry / czerwona kartka /
3. Organizator może ukarać zawodnika dodatkowo zakazem gry na więcej spotkań za wybitne nie sportowe zachowanie.
4. Organizator ma prawo zmiany wymiaru kary dla winnego zawodnika w sytuacji, gdy nastąpią dodatkowe okoliczności lub zaistnieją trudności w zakwalifikowaniu do odpowiedniego pkt. niniejszego regulaminu.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++


Ubiór:
 zespoły uczestniczące w rozgrywkach winny posiadać komplety stroi, w przypadku przybycia na mecz dwóch zespołów w identycznych lub podobnych strojach obowiązek zmiany spoczywa na drużynie wymienionej w terminarzu na pierwszej pozycji / zakłada koszulki organizatora /
 Ochraniacze - nie koniecznie
 Bramkarz - może grać w długich lub w krótkich spodenkach
 Obuwie - miękkie z gumową podeszwą
 Strój - jednolity z naniesionymi numerami
XIV. Czas trwania gry:
1. Czas trwania gry wynosi 2 x 10 minut
2. Okres trwania każdej polowy powinien być wydłużony o czas umożliwiający wykonanie rzutu karnego.
3. Zespoły mają prawo do 1 minutowej przerwy w każdej połowie meczu przy czym obowiązują poniższe zasady:
a) sędzia udziela przerwy w grze tylko na żądanie kapitana zespołu,
b) jednominutowej przerwy w grze kapitan ma prawo zażądać tylko w sytuacji gdy piłka nie jest w grze,
c) podczas 1 minutowej przerwy w grze zawodnicy muszą znajdować się w obrębie boiska, w sytuacji gdy trener zechce udzielić zawodnikom instruktażu, może się to odbyć tylko przy linii bocznej na wysokości ławki zawodników rezerwowych, zawodnikom nie wolno opuszczać boiska a trenerowi udzielającemu instruktażu nie wolno wejść na boisko,
d) za odmierzanie czasu jednominutowej przerwy odpowiedzialny jest sędzia
e) jeżeli zespół nie wykorzystał 1 minutowej przerwy w pierwszej połowie spotkania to nie może ona być odzyskana w drugiej połowie.
f) w przypadku gdy zaistnieje potrzeba rozegrania dogrywki to w czasie trwania dogrywki czasy nie przysługują, mimo nie wykorzystania czasu w drugiej połowie spotkania.


+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++XV. Rozpoczęcie gry:
1. Przed rozpoczęciem gry za pomocą monety sędzia dokonuje losowania połowy boiska. Zespół który wygra losowanie ma prawo wyboru połowy boiska, przegrywający rozpoczyna grę. Rozpoczęcie gry musi być poprzedzone gwizdkiem sędziego. Piłka jest w grze w momencie gdy leżąc nieruchomo w punkcie środkowym boiska zostanie dotknięta przez zawodnika drużyny rozpoczynającej grę. Wszyscy zawodnicy muszą przebywać na swoich własnych połowach boiska a każdy zawodnik drużyny nie rozpoczynającej musi się znajdować w odległości nie mniejsze niż 3 m od piłki. Zawodnik rozpoczynający grę nie może jej zagrać ponownie zanim nie zostanie zagrana przez innego zawodnika
2. Po zdobyciu bramki grę należy wznowić podobnie jak to przedstawiono wyżej, rozpoczęcie gry należy do zawodnika drużyny która straciła bramkę.
3. Z rozpoczęcia gry można zdobyć bramkę bezpośrednio.
4. Po upływie pierwszej połowy spotkania zespoły zamieniają się na połowy boiska, a wznowienie gry należy do zawodnika drużyny przeciwnej od tej, która grę rozpoczynała.
XVI. Jak zdobywa się bramkę :
Bramka jest zdobyta prawidłowo, jeśli piłka całym swoim obwodem, po ziemi lub w powietrzu przekroczy linię bramkową pomiędzy słupkami i pod poprzeczką i nie zawinił przy tym jej zdobywca ani jego współpartner. Sędzia uzna również bramkę w sytuacji, gdy jej zdobycie poprzedziła niezgodnie z przepisami interwencja zawodników drużyny broniącej /przywilej korzyści.
XVII. Gra niedozwolona i nie sportowe zachowanie.
Drużyna, której zawodnik rozmyślnie dokona jednego z jedenastu niżej wymienionych przewinień:
a) kopnie lub usiłuje kopnąć przeciwnika,
b) uderzy lub usiłuje uderzyć przeciwnika lub plunie na niego,
c/ podstawi nogę przeciwnikowi powodując jego upadek,
d/ zaatakuje przeciwnika w sposób gwałtowny lub niebezpieczny,
e/ zaatakuje przeciwnika z tyłu mimo że ten mu nie przeszkadza,
f/ zatrzyma przeciwnika,
g/ odpycha przeciwnika,
h/ zatrzyma przeciwnika barkiem /atak ciałem/,
i/ skoczy na przeciwnika,
j/ zagra piłkę ręką,
k/ wykona wślizg
Winna być ukarana rzutem wolnym bezpośrednim, który wykona drużyna przeciw z miejsca przewinienia. Gdy jednego
z jedenastu w/w przewinień dokona zawodnik drużyny przeciwnej we własnym polu karnym, to jego drużyna winna być ukarana
rzutem karnym bez względu na miejsce położenia piłki /za wyjątkiem zagrania wślizgiem, który karany jest tylko w zasięgu gry/ pod warunkiem że znajduje się on w grze. Drużyna, której zawodnik popełni jedno z czterech następujących przewinień polegających na:
1. Graniu w sposób niebezpieczny tzn., gdy w zasięgu gry zawodnik:
- podnosi zbyt wysoko nogę / powyżej biodra przeciwnika,
- pochyla zbyt nisko głowę / poniżej biodra przeciwnika/,
- w podskoku wysuwa nogę w kierunku przeciwnika ,
- atakuje piłkę nogą wyprostowaną do przodu,
- wybija lub usiłuje wybić piłkę nogą z rąk bramkarza, względnie głową gdy bramkarz
trzyma piłkę przy piersi,
- wysuniętą nogą utrudnia bramkarzowi wprowadzenie piłki do gry.
2. Rozmyślnym przeszkadzaniu przeciwnikowi bez zamiaru zagrania piłki tzn. przebiega pomiędzy nim a piłką lub manewrowaniem tułowia utrudnia mu dostęp do piłki..
3. Po wznowieniu atakowaniu bramkarza za wyjątkiem, gdy znajduje się on poza własnym polem karnym.
4. Przetrzymywaniu, będąc bramkarzem piłki nogami lub rękami dłużej niż 4 sekundy pomimo opuszczenia wcześniej przez piłkę linii środkowej boiska lub zagrania jej przez przeciwnika winna być ukarana rzutem wolnym pośrednim, który wykona drużyna przeciwna z miejsca przewinienie. Jeżeli przewinienie miało miejsce w polu bramkowym drużyny broniącej to rzut wolny pośredni należy wykonać z linii pola karnego, najbliżej miejsca przewinienia.
- na ławce rezerwowej mogą przebywać tylko zawodnicy rezerwowi drużyny grającej oraz trener i kierownik zespołu. Absolutnie nie mogą przebywać na ławce rezerwowej dzieci. Winna być ukarana rzutem wolnym pośrednim, który wykona drużyna przeciwna z miejsca przewinienia. Jeżeli przewinienie miało miejsce w polu bramkowym drużyny broniącej to rzut wolny pośredni należy wykonać z linii pola karnego, najbliżej miejsca przewinienia.
Zawodnik powinien być ukarany karą napomnienia / żółta kartka/ w sytuacji, gdy dopuści się jednego z niżej wymienionych przewinień:
- słownie lub czynnie wyraża swoje niezadowolenie z decyzji sędziego,
- rozmyślnie zagra piłkę ręką ,
- rozmyślnie zatrzyma przeciwnika za koszulkę,
- rozmyślnie zatrzyma przeciwnika rękami lub ciałem,
- rozmyślnie podłoży nogę przeciwnikowi powodując jego upadek,
- nie powstrzyma się od kopnięcia lub uderzenia przeciwnika lub współpartnera,
- nie zachowa na polecenie sędziego odległości 4 metrów od piłki w czasie wykonywania rzutu wolnego przez drużynę
przeciwną
- odkopnie lub odrzuci piłkę po gwizdku sędziego,
- podczas zmiany lotnej wejdzie na boisko zanim jego współpartner je opuści / 6 zawodników/,
- wejdzie lub opuści boisko w miejscu, które znajduje się poza strefą zmian,
- celowo zagra piłkę przed gwizdkiem sędziego, reklamując wcześniej odległość zawodników drużyny przeciwnej od piłki.
- wyskoczy z muru po gwizdku sędziego, lecz przed wprowadzeniem piłki do gry podczas wykonywania rzutu wolnego
przez drużynę przeciwną
- popełni innego rodzaju czyn, który sędzia zakwalifikuje jako nie sportowe zachowanie się.
Zawodnik musi być ukarany wykluczeniem z gry /czerwona kartka/ w sytuacji, gdy dopuści się jednego z niżej wymienionych
przewinień.
- po otrzymaniu napomnienia /ż. k./ dopuści się kolejnego przewinienia podlegającego karze napomnienia /druga żółta
kartka/
- dopuści się rozmyślnego przerwania w sposób niedozwolony akcji przeciwnika będącego w korzystnej sytuacji
do zdobycia bramki /zatrzymanie za koszulkę, zatrzymanie rękami, zatrzymanie piłki ręką wykonanie wślizgu
- tzw. „akcja ratunkowa”/
- gwałtownie protestuje przeciwko decyzji sędziego głównego, używając przy tym słów wulgarnych lub obraźliwych.
- rozmyślnie kopnie lub usiłuje kopnąć przeciwnika lub współpartnera
- rozmyślnie uderzy lub usiłuje uderzyć przeciwnika lub współpartnera
- popełni innego rodzaju czyn, który sędzia zakwalifikuje jako wybitnie nie sportowe zachowanie się.
Zawodnik wykluczony, nie może powrócić do gry ani zajmować miejsca na ławce rezerwowych. Zawodnik rezerwowy
może wejść do gry po upływie 2 lub 4 minut od wykluczenie współpartnera o ile wcześniej nie utraci bramki. W takim przypadku:
- gdy gra 5 zawodników przeciwko 4 zawodnikom i zespół 5-osobowy zdobędzie bramkę to zespół 4-osobowy
może uzupełnić swój skład.
- jeżeli w obydwu zespołach występuje po 4 zawodników i padnie bramka to uzupełnia swój skład drużyna która straciła bramkę,
- jeżeli 5 zawodników gra przeciwko 3 zawodnikom lub 4 zawodników gra przeciwko 3 zawodnikom i zespół
z większą ilością zawodników zdobędzie bramkę to zespół 3-osobowy może uzupełnić swój skład tylko o jednego
zawodnika
- jeżeli obydwa zespoły grają 3 zawodnikami i padnie bramka to skład uzupełnia drużyna która straciła bramkę o jednego zawodnika
- jeżeli drużyna grająca w osłabieniu strzeli bramkę, nie uzupełnia się składu przed
upływem 2 minut od chwili wykluczenia zawodnika
Zawodnik, który wchodzi w miejsce zawodnika wykluczonego z gry może tego dokonać tylko podczas przerwy w grze i za
zgodą.
XVIII. Rzut wolny:
Rzuty wolne dzielą się na dwie grupy:
- bezpośrednie, z których można uzyskać bramkę bezpośrednio na drużynie, która zawiniła
- pośrednie, z których bramka może być zdobyta tylko wtedy, kiedy piłka zanim wpadnie do bramki zostanie dotknięta
lub zagrana przez innego zawodnika poza wykonawcą rzutu.
Przy wykonywaniu rzutu wolnego piłka musi leżeć nieruchomo a wykonawca rzutu wolnego nie może ponownie zagrać
piłki, zanim nie zostanie ona dotknięta przez innego zawodnika.
W przypadku, gdy wykonawca rzutu wolnego zagra piłkę ponownie zanim dotknie ją inny zawodnik to sędzia zarządzi
wykonanie rzutu wolnego pośredniego dla drużyny przeciwnej z miejsca przewinienia.
Jeżeli piłka po prawidłowo wykonanym rzucie pośrednim lub bezpośrednim spoza własnego pola karnego nie dotknięta przez innego zawodnika,
wpadnie do bramki wykonawcy rzutu, to gra zostanie wznowiona rzutem z rogu.
Jeżeli z prawidłowo wykonanego rzutu wolnego pośredniego piłka bezpośrednio wpadnie do bramki przeciwnika to gra zostanie wznowiona rzutem od
bramki.
Podczas wykonywania rzutu wolnego zawodnicy drużyny przeciwnej mają obowiązek znajdować się co najmniej 4 metrów od piłki, do czasu aż znajdzie
się ona w grze tzn. od momentu gdy zostanie kopnięta przez jego wykonawcę i poruszy się. Jeżeli podczas wykonywania rzutu wolnego przeciwnik
znajduje się bliżej od piłki niż wymagana odległość - rzut należy powtórzyć.
W sytuacji, gdy rzut wolny wykonuje drużyna broniąca z własnego pola karnego, to piłka jest w grze w momencie gdy kopnięta przez wykonawcę
bezpośrednio opuści pole karne.
W przypadku, gdy drużyna poszkodowana reklamuje odległość zawodników drużyny przeciwnej od piłki, wykonanie rzutu wolnego musi być
poprzedzone sygnałem gwizdkiem, o czym sędzia winien poinformować wykonawcę rzutu.
Jeżeli zawodnik reklamujący nieprawidłową odległość przeciwników od piłki, nie czekając na sygnał gwizdkiem wykona, rzut wolny, wykorzystując
nieuwagę sędziego zajętego ustawianiem zawodników drużyny broniącej, winien być ukarany napomnieniem /ż.k./ a rzut wolny bez względu na jego
wynik należy powtórzyć.
W sytuacji korzystnej dla drużyny poszkodowanej sędzia może zezwolić na wykonanie rzutu wolnego bez sygnału gwizdkiem, mimo nie zachowania
przepisowej odległości od piłki przez zawodników drużyny przeciwnej / przywilej 0korzyści/.
W celu odróżnienia rzutu wolnego pośredniego od rzutu wolnego bezpośredniego, sędzia dyktując rzut wolny pośredni unosi swoje ramię z wyciągniętą
ręką nad głową do momentu aż zagrana piłka zostanie dotknięta przez innego zawodnika, względnie wyjdzie z gry.
Jeżeli drużyna nie wykona rzutu wolnego w ciągu 4 sekund, licząc od momentu, kiedy zawodnik wszedł w posiadanie piłki sędzia dyktuje rzut wolny pośredni dla
drużyny przeciwnej.
XIX. Rzut karny
Rzut karny dyktuje się za przewinienia popełnione na przeciwniku, przez drużynę broniącą w obrębie własnego pola karnego w sytuacji, gdy piłka jest
w grze. Rzut karny wykonuje się z punktu karnego znajdującego się na linii pola karnego, oddalonego 6 metrów od linii bramkowej. Podczas
wykonywania rzutu karnego wszyscy zawodnicy za wyjątkiem bramkarza drużyny broniącej oraz wykonawcy rzutu, muszą się znajdować w obrębie
boiska poza polem Karnym w odległości, co najmniej 3 metrów od punktu karnego.
Bramkarz drużyny broniącej w momencie wykonywania rzutu karnego musi się znajdować na linii bramkowej odwrócony twarzą do wykonawcy rzutu.
Piłka w momencie wykonywania rzutu karnego musi leżeć nieruchomo w punkcie karnym a sędziemu musi być znany wykonawca rzutu.
Wykonanie rzutu karnego musi być poprzedzone gwizdkiem sędziego.
Sankcje karne:
W przypadku naruszenia niniejszego artykułu:
a) przez drużynę broniącą - o ile nie padnie bramka, rzut karny należy powtórzyć
b) przez drużynę atakującą za wyjątkiem wykonawcy rzutu - jeżeli bramka zostanie zdobyta, rzut karny należy powtórzyć
c) przez wykonawcę rzutu karnego - w momencie gdy piłka znajdzie się w grze sędzia przerywa grę oraz dyktuje rzut wolny pośredni dla drużyny broniącej wykonywany z punktu karnego.
XX. Rzut z autu
Jeżeli piłka całym swoim obwodem znajdzie się na trybunach to sędzia nakazuje wznowienie gry rzutem z autu.
Rzut z autu wykonuje się rękoma. Piłka jest w grze gdy zostanie poruszona przez wykonawcę rzutu.
Zawodnicy drużyny przeciwnej winni się znajdować co najmniej 4 metrów od miejsca z którego wykonywany jest rzut z autu. Z rzutu z autu nie
można zdobyć bramki bezpośrednio.
Sankcje karne:
W przypadku gdy:
a) piłka zostanie wprowadzona do gry w sposób nieprawidłowy (tj. poza linią boczną) lub z ruchomej piłki to rzut z autu wykona zawodnik drużyny przeciwnej
b) wprowadzenie piłki do gry odbyło się z innego miejsca niż punkt w którym wyszła piłka poza linię boczną boiska to rzut z autu wykona zawodnik drużyny przeciwnej
c) zawodnik nie wykona rzutu z autu w ciągu 4 sekund, licząc od momentu gdy wykonawca znajdzie się w posiadaniu piłki to rzut z autu wykona drużyna przeciwna
d) zawodnik wykonujący rzut z autu zagra piłkę ponownie zanim zostanie ona dotknięta przez innego zawodnika to sędzia przyznaje drużynie przeciwnej rzut wolny pośredni z miejsca w którym zawodnik powtórnie zagrał piłką
e) po zagraniu piłki z autu przez wykonawcę do własnego bramkarza, złapie on piłkę do rąk, to sędzia przyzna drużynie przeciwnej rzut wolny pośredni z linii pola karnego najbliżej miejsca przewinienia
f) bramkarz wznawia grę rzutem z autu a piłka zostanie mu odegrana przez współpartnera zanim przekroczy linię środkową boiska lub dotknie jej przeciwnik sędzia przyzna drużynie przeciwnej rzut wolny pośredni z miejsca, gdzie bramkarz ponownie dotknął piłki. Gdy przewinienie nastąpi w polu karnym o rzut wolny będzie wykonany z linii bramkowej najbliżej miejsca przewinienia
g) piłka zagrana z autu do własnego bramkarza zostanie mu ponownie zwrócona zanim przekroczy linię środkową boiska lub dotknie
jej przeciwnik to sędzia postąpi podobnie jak w punkcie „f”
XXI. Rzut od bramki
Jeżeli piłka całym swoim obwodem przekroczy na ziemi lub w powietrzu linię bramkową z wyłączeniem części zawartej pomiędzy słupkami i pod poprzeczką i była zagrana ostatnio przez zawodnika drużyny atakującej to sędzia nakazuje wznowienie gry rzutem od bramki.
Rzut od bramki wykonywany jest przez bramkarza który stojąc w obrębie własnego pola karnego wprowadza ręką piłkę do gry. Piłka jest w grze gdy całym swoim obwodem przekroczy linię pola karnego. Podczas wznowienia gry rzutem od bramki zawodnicy drużyny przeciwnej winni znajdować się poza polem karnym.
Bramkarz nie może zdobyć bramki wyrzucając piłkę ręką.
Sankcje karne:
W przypadku, gdy:
a) podczas wykonania rzutu od bramki gdy piłka znajdując się w obrębie pola karnego zostanie zagrana ponownie przez zawodnika drużyny wykonującej rzut od bramki lub przeciwnika to rzut od bramki należy powtórzyć
b) po wykonaniu rzutu od bramki, bramkarz ponownie dotknie piłki która wcześnie opuściła pole karne lecz nie została dotknięta przez innego zawodnika, to sędzia przerywa grę i dyktuje rzut wolny pośredni z miejsca gdzie bramkarz ponownie zagrał piłkę /podwójne zagranie/
XXII. Rzut z rogu
Jeżeli piłka całym swoim obwodem przekroczy na ziemi lub w powietrzu linię bramkową z wyłączeniem części zawartej pomiędzy słupkami i pod poprzeczką
i była zagrana ostatnio przez zawodnika drużyny broniącej to sędzia nakazuje wznowienie gry rzutem z rogu. Rzut z rogu wykonywany jest z punktu
przecięcia się linii bramkowej z linią boczną. Podczas wykonywania rzutu z rogu piłka musi leżeć nieruchomo w punkcie rożnym a zawodnicy drużyny
przeciwnej winni odsunąć się na odległości 4 metrów od punktu rożnego. Z rzutu z rogu można zdobyć bramkę bezpośrednio.
Sankcje karne
W sytuacji, gdy:
a) rzut z rogu zostanie wykonany w sposób nieprawidłowy to należy powtórzyć
b) rzut z rogu nie zostanie wykonany w ciągu 4 sekund licząc od momentu kiedy wykonawca znajdzie się w posiadaniu piłki to sędzia dyktuje rzut wolny pośredni dla drużyny broniącej z punktu wyznaczającego rzut z rogu
c) zawodnik wykonujący rzut z rogu zagra ponownie piłkę zanim zostanie ona dotknięta przez innego zawodnika to sędzia przerywa grę i przyznaje drużyny broniącej rzut wolny pośredni z miejsca gdzie wykonawca rzutu rożnego ponownie zagrał piłkę.
XXIII. Postanowienia końcowe:
W przypadku stwierdzenia u zawodnika zawartości alkoholu powyżej 0,5 promila, zawodnik musi opuścić skład zespołu
i udać się na trybuny. Badania dokonuje się na wniosek sędziego głównego. W przypadku nie poddania się badaniu, zespół przegrywa mecz
walkowerem.
Organizatorowi przysługuje prawo interpretacji powyższego regulaminu. W kwestiach spornych decyduje organizator.
XXIV Nagrody:
Organizator przewiduje dla zwycięskiego zespołu puchar oraz nagrody .

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++


PP
Ostatnio zmieniany: 4 lata 3 tygodni temu przez pawelpietrzak7.

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

Czas generowania strony: 0.033 s.
Zasilane przez Forum Kunena